VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu kotvicnikforte.sk umiestneného na webovom rozhraní www.kotvicnikforte.sk (ďalej len „webové rozhranie“) medzi našou spoločnosťou

Pharmatica Trade s.r.o., se sídlom Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré město, Česká republika

IČO: 28799208

DIČ: CZ28799208

zapísanou v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 100387

Adresa na doručovanie: Pharmatica Trade s.r.o. , P.O. Box 3, 586 01 Jihlava, Česká republika

Kontaktný e-mail:  info@kotvicnikforte.sk

ako predávajúcim

a Vami ako kupujúcim

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať Vám tovar uvedený v objednávke a Vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu uvedenú v objednávke. Kúpna cena (alebo len "cena“) zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby. Výška týchto nákladov Vám vždy bude oznámená ešte pred záväzným odoslaním objednávky. Informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy po prevzatí tovaru sú v článku 6. Reklamácie sa riadia naším Reklamačným poriadkom.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

1.1. Aký tovar predávame?

Za tovar sa v zmysle týchto obchodných podmienok považujú doplnky stravy vyrábané z Kotvičníka zemného. Tovar nie je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy a osoby mladšie než 20 rokov.

Upozorňujeme, že tovar nemožno považovat za liečivý prípravok v zmysle ustanovenia §2 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 378/2007 Zb., o liečivách. Tovar je určený ako doplnok zdravej a vyváženej stravy. Používanie potravinových doplnkov nenahrádza konzultácie u lekára.

1.2. Vzťahuje sa kúpna zmluva len na tovar?

Ako kúpna zmluva (alebo len "zmluva") sa tu označuje akákoľvek zmluva uzavretá podľa týchto obchodných podmienok. Môže teda ísť napríklad aj o zmluvu o poskytovaní služieb.

1.3. Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, tj. ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na Vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok. Najmä ako nespotrebiteľ nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

1.4. Aké máte ako spotrebiteľ osobitné práva?

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 5 týchto obchodných podmienok);

nárok na záruku na nepoužitý spotrebný tovar v dĺžke 24 mesiacov (uplatnenie záruky sa riadi Reklamačným poriadkom);

právo na oznámenie informácií pred uzatvorením zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní).

1.5. Čím se riadi náš právny vzťah?

Náš právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentami:

týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinnosti;

Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;

Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré upravujú ochranu Vašich osobných údajov, ochranu obsahu webového rozhrania a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania;

podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;

objednávkou a jej prijatím z našej strany,

a v otázkach tu neupravených tiež nasledujúcimi právnymi predpismi:

zákonom č. 89/2012 Zb., občianskym zákonníkom, v účinnom znení, (ďalej len „občiansky zákonník“);

zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (len ak ste spotrebiteľom).

Ak sa Vaša bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Českej republiky, alebo ak náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, beriete na vedomie, že sa náš vzťah riadi českým právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu Vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako český právny poriadok, je Vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.6. Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

2. KÚPNA ZMLUVA

2.1. Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane opisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Pri tovare je uvedená cena vrátane daní, ciel a poplatkov. Prezentácia tovaru je informativneho charakteru a nejedná sa o náš návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka. Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

2.2. Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania, prípadne aj telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom rozhraní umožňujeme.

Kúpnu zmluvu s Vami uzavrieme, ak ste v čase podania objednávky starší ako 18 rokov; pri podaní objednávky potvrdzujete, že máte viac ako 18 rokov.

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a Vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačné).

Pred záväzným odoslaním objednávky máte stále možnosť skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré ste do objednávky vložili, a skontrolovať konečnú cenu (v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy a platby). Odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodaciu adresu.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla "Potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

O obdržaní objednávky Vás budeme informovať. Informácia (potvrdenie) o obdržaní objednávky je zasielaná automaticky a nejedná sa o prijatie objednávky z našej strany, ak to v potvrdení nie je výslovne uvedené.

Ak budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme Vás kontaktovať za účelom jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. Na takúto objednávku sa potom hľadí, akoby nebola podaná.

2.3. Kedy je teda zmluva uzavretá?

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď je Vám doručené prijatie objednávky z našej strany. Prijatie objednávky Vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, keď uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o obdržaní objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

2.4. Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

Objednávku, ktorú sme doteraz neprijali (tj. nebolo Vám zaslané prijatie objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné len po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého sa nedá odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

2.5. Môže se cena uvedená na webovom rozhraní meniť?

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, iba ak je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať Vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že Vám bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

Pokiaľ cena uvedená pri tovare na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne vás na túto skutočnosť upozorníme. Na prijaté objednávky však nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany.

2.6. Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Zmluva nie je uzatváraná písomne s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, Vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Celá zmluva vrátane obchodných podmienok Vám bude zaslaná e-mailom alebo na Vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zasielaní poštou Vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

2.7. Čo ak niečomu v zmluve nerozumiete?

V prípade otázky k obchodným podmienkam alebo ku zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

2.8. V akých jazykoch je možné zmluvu uzavrieť?

Zmluvu možno uzavrieť v českom jazyku, iba ak sa výslovne nedohodneme na inom jazyku.

2.9. Je zmluva niekde uložená?

Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na požiadanie Vám ju zašleme.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

v hotovosti pri zasielaní tovaru na dobierku;

bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny Vám budú oznámené emailom a sms).

Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené na webovom rozhraní.

Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť ďalej spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom rozhraní. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahŕňa.

3.2. Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do štrnástich dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet.

3.3. V akej mene môžete platiť?

Platba tovaru je možná v Eurách.

3.4. Kedy môžeme požadovať zálohu alebo uhradenie vopred?

Zálohu na kúpnu cenu môžeme požadovať predovšetkým u objednávok s celkovou cenou nad 185 Eur.

3.5. Ďalej sme oprávnení požiadať Vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním (§ 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije).

3.6. Ako vystavujeme účtenky a daňový doklad?

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami nám udeľujete súhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

4. DODACIE PODMIENKY

4.1. Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Ak žiadny spôsob dopravy nezvolíte, môžeme ho určiť my.

4.2. Aké sú náklady na dodanie tovaru?

Náklady na dodanie tovaru závisia vždy od veľkosti a povahy tovaru a od cenníka zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

4.3. Kedy Vám tovar dodáme?

Doba dodania tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla odovzdáme dopravcovi do piatich pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

Tovar, ktorý nie je skladom, odovzdáme dopravcovi, akonáhle je to možné. O presnom dátume Vás budeme informovať.

Upozorňujeme Vás na to, že dobu dodania tovaru externými dopravcami nemôžeme ovplyvniť. Prípadné sťažnosti týkajúce sa doby dodania je nutné riešiť priamo s dopravcom.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je Vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z Vašej strany.

4.4. Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Podpisom dodacieho listu (alebo iného obdobného dokumentu) potvrdzujete, že obal zásielky nebol porušený. Reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky v takom prípade už nie je možná.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na Vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

4.5. Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na Vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady nepresiahnu 0,50 Euro za každý deň trvania uskladnenia. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálnu čiastku celkovo 19 Eur alebo výšku kúpnej ceny, ak je nižšia ako 19 Eur.

Ďalej máme v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu alebo e-mail. Pre odstúpenie od zmluvy možno využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia Vám bez zbytočného odkladu potvrdíme.

Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijako zdôvodňovať.

5.2. Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá.

Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosť. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

5.3. Kedy sa od zmluvy odstúpiť nedá?

V súlade s § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť mimo iného od nasledujúcich zmlúv:

o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

5.4. Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste povinní nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu. Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

kópiu dodacieho listu a daňového dokladu - faktúry, ak tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;

písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy a uvedenie čísla bankového účtu, na ktorý chcete vrátiť hotovosť. Číslo svojho bankového účtu nám môžete zaslať na náš email alebo ho pridať k vrátenému tovaru. Do vyjadrenia uveďte adresu pre doručovanie, telefón a e-mail.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu Vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

5.5. Kedy dostanete naspäť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky Vám vrátime do 7 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť Vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Popri kúpnej cene máte nárok aj na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k Vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime Vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze Vám vrátime:

rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, alebo

spôsobom, aký budete požadovať;

Popri vyššie uvedených spôsoboch môžeme peniaze vždy vrátiť aj zaslaním na Vami oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety za podmienky, že Vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte Vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.6. Čo ak bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. Za tovar podstatne poškodený alebo zničený pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru (prípadne jej časť zodpovedajúcu vzniknutej škode).

Ak zistíme, že Vami vrátený tovar je poškodený alebo znečistený, máme voči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniknutej škody môžeme jednostranne započítať proti Vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru, tj. vrátená Vám bude čiastka znížená o vzniknutú škodu.

5.7. Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

technickou chybou bola na webovom rozhraní uvedená úplne zjavne chybná cena tovaru (článok 2.5 týchto obchodných podmienok);

tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;

plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme Vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči vám účinné okamihom, kedy je Vám doručené.

Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, vrátime Vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu. Peniaze vrátime do siedmich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

6. GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

6.1. Môžete požadovať vrátenie peňazí, aj keď nemáte právo na odstúpenie od zmluvy alebo právo plynúce z reklamácie?

Aj v prípade, že nemáte právo na odstúpenie od zmluvy podľa článku 5 týchto obchodných podmienok (tj. hlavne ak uplynula lehota na odstúpenie od zmluvy alebo ak nie ste spotrebiteľom), či právo plynúce z reklamácie, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom e-mailovej správy a požiadať nás o vrátenie celej kúpnej ceny, tj. ceny tovaru vrátane nákladov na dopravu tovaru k Vám. Berte však prosím na vedomie, že sa týmto k vráteniu peňazí v takomto prípade nijako nezaväzujeme, nie sme povinní to urobiť a že vrátenie peňazí v takomto prípade vyžaduje náš súhlas a teda vzájomnú dohodu.

6.2. V akých prípadoch na vrátenie peňazí nepristúpime?

Berte prosím na vedomie, že na Vašu žiadosť o vrátenie peňazí podľa článku 6.2 nepristúpime najmä ak:

-ste nás o to požiadali neskôr ako po 6 mesiacoch odo dňa prevzatia tovaru;

-žiadate o vrátenie peňazí za viac ako 1 ks tovaru (tj. za viac ako jedno balenie).

Zároveň si vyhradzujeme právo na Vašu žiadosť o vrátenie peňazí nepristúpiť bez toho, aby bol naplnený niektorý z vyššie uvedených dôvodov.

6.3. Ako a kedy Vám vrátime peniaze?

Pokiaľ na vrátenie peňazí pristúpime (o čom Vás budeme v primeranom čase informovať e-mailom), vrátime Vám kúpnu cenu tovaru najneskôr do 7 dní odo dňa, keď nám bude doručený na našu doručovaciu adresu doteraz nespotrebovaný tovar či prípadne len obal tovaru (fľaštička).

Peniaze Vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich od Vás prijali, alebo spôsobom, aký budete požadovať. Popri týchto spôsoboch Vám môžeme peniaze vrátiť vždy aj zaslaním na Vami oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny.

6.4. Aký je vzťah tohoto článku 6 k článku 5 týchto obchodných podmienok a k Vaším právam pri reklamácii?

Berte prosím na vedomie, že Vaše právo na odstúpenie od zmluvy podľa článku 5 týchto obchodných podmienok ani Vaše práva vyplývajúce z reklamácie nie sú celým článkom 6 týchto obchodných podmienok nijako dotknuté.

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občianskeho zákonníka).

Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne oboznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k Vašej spokojnosti.

8. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ZODPOVEDNOSŤ A UŽÍVANIE WEBOVÉHO ROZHRANIA

8.1. Je obsah webových stránok chránený autorským právom?

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený naším autorským právom alebo právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či odplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

8.2. Zodpovednosť a užívanie webového rozhrania

Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém.

Ak sa pri užívaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť Váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá Vaším konaním podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Aké oprávnenia máme na výkon našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?

Na predaj tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu. Predaj tovaru bol riadne oznámený Ministerstvu pôdohospodárstva a Ministerstve zdravotníctva.

Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Česká obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/), v prípade potravinárskeho tovaru Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (http://www.szpi.gov.cz). Česká obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajujú aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

9.2. Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na orgány uvedené v článku 9.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexami správania, ani žiadne také nedodržiavame.

9.3. Aké máte práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a ak vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Českú obchodnú inšpekciu (adresa: Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhranie: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefón: +420 296 366 360) alebo na Združenie českých spotrebiteľov, z. ú. (adresa: tr. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhranie: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefón: +420 495 215 266) na účely mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

Pre podanie sťažnosti týkajúcej sa tovaru alebo služieb, ktoré ste u nás zakúpili, a pre vyhľadanie subjektu ARS môžete tiež využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.4. Čo by ste ešte mali vedieť?

Upozorňujeme, že tovar predávaný prostredníctvom nášho e-shopu, vzhľadom k jeho povahe a vlastnostiam, môže byť predaný iba osobám starším ako 18 rokov.

Kúpou tovaru potvrdzujete, že netrpíte žiadnym závažným ochorením, ani neužívate lieky. Kúpou tovaru zároveň potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami jeho použitia a plne chápete potenciálne nebezpečenstvo, ktoré hrozí pri nesprávnom zaobchádzaní s tovarom. Taktiež sa zaväzujete oboznámiť s podmienkami užívania tovaru a nebezpečenstvami hroziacimi pri jeho nesprávnom užívaní všetkými ďalšími osobami, ktoré s týmto tovarom môžu prísť do styku.

Ďalej potvrdzujete, že pri použití tovaru sa budete riadiť návodom na použitie, ktorý je dostupný na webovom rozhraní.

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby.

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď zaslaním e-mailu, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany Vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke alebo vo Vašom užívateľskom účte.

V prípade, že je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac blíži neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť, či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok), je možné len písomnou formou.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2023