ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") opisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania www.kotvicnikforte.sk (ďalej len "webové rozhranie“)

Správca osobných údajov:

Pharmatica Trade s.r.o., se sídlom Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré město, Česká republika

IČO: 28799208

DIČ: CZ28799208

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 100387

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:

Adresa pre doručovanie: Pharmatica Trade s.r.o., P.O. Box 3, 586 01 Jihlava

Kontaktný e-mail:  info@kotvicnikforte.sk

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme o dôsledné zoznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie o nakladaní s vašimi osobnými údajmi a súvisiacimi právami a povinnosťami.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1. Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len "nariadenie") a zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

1.2. Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje znamenajú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú najmä (ale nie výlučne):

- identifikačné údaje, ako napr. meno a priezvisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo;

- kontaktné údaje, ako napr. adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, e-mailová adresa;

- ďalšie údaje, ako napr. informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie podobné informácie.

2. ZÍSKAVANIE A VYUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Ako získavame vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete najmä pri vyplnení objednávky (event. v rámci kontaktného formulára). Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene vašich osobných údajov, informujte nás o tom, prosím.

Pri návšteve a užívaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať k získavaniu a uchovávaniu niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.

2.2. Na akom základe a na aké účely spracovávame vaše osobné údaje?

- Osobné údaje zadané pri otázkach (najmä prostredníctvom kontaktného formulára) a objednávaní tovaru môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe a za účelom uzavretia a plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať na základe a za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností (najmä evidenčné povinnosti, archivácia daňových dokladov a pod.) a na základe nášho oprávneného záujmu na účely ochrany našich právnych nárokov.

- Vašu e-mailovú adresu sme oprávnení bez vášho výslovného súhlasu využiť na základe nášho oprávneného záujmu prezasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru podobného tomu, ktorý ste si od nás objednali. Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť.

- Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies spracovávame na základe vášho súhlasu (ktorý udeľujete príslušným nastavením Vášho internetového prehliadača). Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies využívame najmä na účely vykonávania užívateľskej podpory, zlepšovanie našich služieb, vrátane analýzy správania užívateľov a marketingu.

Použiť vaše osobné údaje na iný účel, než na ktorý boli získané, môžeme len na základe vášho súhlasu.

2.3. Ako dlho údaje využívame?

Osobné údaje zadané v rámci otázok a objednávania tovaru využívame len na dobu potrebnú pre výkon zmluvy a splnenie právnych povinností, resp. pre ochranu našich právnych nárokov.

Ak nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak užívame vašu e-mailovú adresu pre zasielanie obchodných oznámení v súlade s predchádzajúcim článkom, budú údaje využité po dobu fungovania webového rozhrania, na ktorom budeme ponúkať tovar obdobný tomu, ktorý vám bol poskytnutý.

3. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI

3.1. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (tj. bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

- prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;

- telefonicky na našom kontaktnom telefónnom čísle;

- písomne formou listu zaslaného na našu doručovaciu adresu;

- v prípade obchodných oznámení - spôsobom, ktorý je uvedený v každom e-maili obsahujúcom obchodné oznámenie (kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným spôsobom).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

3.2. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či vykonávame spracovanie vašich osobných údajov. Ak vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä tieto informácie:

- účel spracovania;

- kategórie spracovávaných osobných údajov;

- príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;

- doba, po ktorú budú osobné údaje uložené.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracovávaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.

3.3. Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, tj. opravu nesprávnych údajov a/alebo doplnenie neúplných údajov.

3.4. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracovávame na účely priameho marketingu, vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať.

3.5. Právo na výmaz ("právo byť zabudnutý")

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali, ak:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované;

- ste odvolali súhlas so spracovaním;

- ste vzniesli námietky proti spracovaniu osobných údajov;

- osobné údaje boli spracovávané nezákonne.

Ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazania, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

3.6. Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:

- popierate presnosť svojich osobných údajov;

- je spracovanie nezákonné a vy namiesto výmazu žiadate o obmedzenie spracovania osobných údajov;

- už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

- vznesiete námietku proti spracovaniu.

Pri obmedzení spracovania sme oprávnení vaše osobné údaje len uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vaším súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú pre zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overenia presnosti údajov.

3.7. Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich odovzdanie inému správcovi osobných údajov.

3.8. Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu. Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Toto ustanovenie sa nedotýka vášho oprávnenia obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo. Ak sa najmä vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Českej republiky v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.

4. SPRÁVA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Kto vaše osobné údaje spracováva?

Sme správcom osobných údajov v zmysle nariadenia.

V rozsahu, ktorý je potrebný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám, napr. dopravcom alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnení zmluvy či našich povinností. Prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov a príjemcov osobných údajov. Kto konkrétne vaše osobné údaje spracováva, vám oznámime tiež na základe vašej otázky.

Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do štátov mimo Európskej únie, iba ak to bude nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo z iného dôvodu, v súlade s pravidlami takéhoto odovzdávania stanovenými nariadením.

Vaše osobné údaje spracováva najmä:

- Google LLC;

- Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685;

- Heureka Group a.s. IČO: 07822774 

- Slovenská pošta, a.s., IČO 36631124;

- UPS (United Parcel Service);

- SmartSelling a.s., IČO: 29210372;

- Frogman, s.r.o., IČO: 49434624

4.2. Ako osobné údaje spracovávame?

Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

4.3.  Služba "Overené zákazníkmi"

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 116 zákona č. 452/2021 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk.; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

5. SÚBORY COOKIES

5.1. Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré len umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

5.2. Aké cookies a pre aké účely ich webové rozhranie využíva?

Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prezerania webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, kým ich nevymažete.

Cookies, ktoré využíva webové rozhranie, sú nasledujúce:

- cookies prvej strany - tieto cookies sú priradené k doméne nášho webu; jedná sa o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies, môžu byť dočasné alebo trvalé;

nevyhnutné cookies - umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívanie základných funkcií, nijako vás neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje;

výkonnostné cookies - slúžia pre analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní a pod.); údaje získané týmito cookies sú anonymné;

- cookies tretích strán - tieto cookies sú priradené k inej doméne, ako je doména nášho webu, a to aj keď sa nachádzate na našom webe; tieto cookies nám umožňujú analyzovať náš web a zobrazovať pre vás reklamu na mieru; jedná sa o funkčné cookies a cielené a reklamné cookies;

funkčné cookies - slúžia na personalizáciu obsahu prostredníctvom zapamätania prihlasovacích údajov, geolokácie a pod.; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov;

cielené a reklamné cookies - slúžia na zobrazovanie cielených reklám na webovom rozhraní aj mimo nich; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov. Informácie o tom, ako náš web využívate, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz.

5.3. Používané služby pracujúce s cookies

Webové rozhranie používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google LLC (ďalej len "Google"), službu Sklik poskytovanú spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies.

Ak vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, a ako spracovanie upraviť alebo zakázať, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov.

Tieto Zásady sú platné a účinné od 1.1.2023