VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom on-line obchodu kotvicnikforte.sk umiestneného na webovom rozhraní www.kotvicnikforte.sk (ďalej len „webové rozhranie") medzi našou spoločnosťou

Pharmatica Trade s.r.o., se sídlem Dělnická 4898/1a, 58601 Jihlava, Česká republika

IČO: 28799208

DIČ: CZ28799208

zapísanou v obchodnom registri vedenom pri Krajskom súde v Brne, oddiel  C, vložka 100387

Adresa na doručovanie: Pharmatica Trade s.r.o., se sídlem Dělnická 4898/1a, 58601 Jihlava, Česká republika

Kontaktný e-mail:   info@kotvicnikforte.sk

ako predávajúcim

a Vami ako kupujúcim

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať Vám tovar uvedený v objednávke, a Vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu uvedenú v objednávke. Kúpna cena (alebo len "cena") zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby. Výška týchto nákladov Vám vždy bude oznámená ešte pred záväzným odoslaním objednávky.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

1.1. Aký tovar predávame?

Za tovar sa v zmysle týchto obchodných podmienok považujú doplnky stravy vyrábané z kotvičníka zemného. Tovar nie je vhodné pre tehotné a dojčiace ženy a pre osoby mladšie ako 20 rokov.

Upozorňujeme, že tovar nie je možné považovať za liek v zmysle ustanovenia § 2 odst. 1 a ods. 2 Zákona č. 378/2007 Zb., o liečivách. Tovar je určený ako doplnok zdravej a vyváženej stravy. Používanie potravinových doplnkov nenahrádza konzultáciu u lekára.

1.2. Vzťahuje sa kúpna zmluva len na tovar?

Ako kúpna zmluva (alebo len "zmluva") sa tu označuje akákoľvek zmluva uzavretá podľa týchto obchodných podmienok. Môže teda ísť napríklad aj o zmluvu o poskytovaní služieb.

1.3. Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, tj. ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na Vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok. Najmä ako nespotrebiteľ nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

1.4. Aké máte ako spotrebiteľ zvláštne práva?

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

 • právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 5 týchto obchodných podmienok);
 • nárok na záruku na nepoužitý spotrebný tovar v dĺžke 24 mesiacov (uplatnenie záruky sa riadi Reklamačným poriadkom);
 • právo na oznámenie informácií pred uzatvorením zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní).


1.5. Čím sa riadi náš právny vzťah?

Náš právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentmi:

 • týmito Obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinnosti;
 • Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;
 • Podmienkami použitia webového rozhrania, ktoré upravujú ochranu Vašich osobných údajov, ochranu obsahu webového rozhrania a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania;
 • podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;
 • objednávkou a jej prijatím z našej strany,

a v otázkach tu neupravených tiež nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • Zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom, v účinnom znení, (ďalej len "občiansky zákonník");
 • Zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľom).

Ak sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Českej republiky, alebo ak náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, beriete na vedomie, že sa náš vzťah riadi českým právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu Vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako český právny poriadok, je Vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.6. Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámili a súhlasíte s nimi.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorej účinnosti vznikli.

2. KÚPNA ZMLUVA

2.1. Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane opisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Pri tovare je uvedená cena vrátane daní, ciel a poplatkov. Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru a nejedná sa o náš návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Na uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku, a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

2.2. Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania, prípadne aj telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom rozhraní umožňujeme.

Kúpnu zmluvu s Vami uzavrieme, ak ste v čase podania objednávky starší ako 18 rokov; pri podaní objednávky potvrdzujete, že ste starší ako 18 rokov. 

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a Vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačné).

Pred záväzným odoslaním objednávky Vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy a platby). Odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodaciu adresu. V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje. 

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

O obdržaní objednávky Vás budeme informovať. Informácie (potvrdenie) o prijatí objednávky je zasielané automaticky a nejedná sa o prijatie objednávky z našej strany, pokiaľ to v potvrdení nie je výslovne uvedené.

Ak budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme Vás kontaktovať za účelom jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. Na takúto objednávku sa potom hľadí, akoby nebola podaná.

2.3. Kedy je teda zmluva uzatvorená?

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď je Vám doručené prijatie objednávky z našej strany. Prijatie objednávky Vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, keď uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o obdržaní objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania. 

2.4. Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

Objednávku, ktorú sme doteraz neprijali (tj. nebolo Vám zaslané prijatie objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné len po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

2.5. Môže sa cena uvedená na webovom rozhraní meniť?

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať Vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že Vám bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

Ak cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne Vás na túto skutočnosť upozorníme. Ak ešte nedošlo k prijatiu Vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzavrieť.

Na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.

2.6. Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Zmluva nie je uzatváraná písomne s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, Vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Celá zmluva vrátane obchodných podmienok Vám bude zaslaná e-mailom alebo na Vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zasielaní poštou Vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

2.7. Čo keď niečomu v zmluve nerozumiete?

V prípade otázky k obchodným podmienkam alebo ku zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

2.8. V akých jazykoch možno zmluvu uzavrieť?

Zmluvu možno uzavrieť v českom jazyku, ibaže sa výslovne nedohodneme na inom jazyku.

2.9. Je zmluva niekde uložená?

Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na požiadanie Vám ju zašleme. 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku;
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny vám budú oznámené v potvrdení objednávky).

Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené na webovom rozhraní.

Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť ďalej spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom rozhraní. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahŕňa.

3.2. Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do štrnástich dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet.

3.3. V akej mene môžete platiť?

Platba tovaru je možná v Eurách (€).

3.4. Kedy môžeme požadovať zálohu alebo uhradenie vopred?

Zálohu na kúpnu cenu môžeme požadovať predovšetkým pri objednávkach s celkovou cenou nad 5.000 Kč.

Ďalej sme oprávnení požiadať Vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním (§2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije).

4. DODACIE PODMIENKY

4.1. Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Ak žiadny spôsob dopravy nezvolíte, môžeme ho určiť my.

4.2. Aké sú náklady na dodanie tovaru?

Náklady na dodanie tovaru závisia vždy od veľkosti a charakteru tovaru a na cenníku zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy obsahuje.

4.3. Kedy Vám tovar dodáme?

Doba dodania tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvolenom spôsobe dopravy a platby.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla odovzdáme dopravcovi do piatich pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

Tovar, ktorý nie je skladom, odovzdáme dopravcovi, akonáhle je to možné. O presnom dátume Vás budeme informovať.

Upozorňujeme Vás na to, že dobu dodania tovaru externými dopravcami nemôžeme ovplyvniť. Prípadné sťažnosti týkajúce sa doby dodania je nutné riešiť priamo s dopravcom.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je Vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z Vašej strany.     

4.4. Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Podpisom dodacieho listu (alebo iného obdobného dokumentu) potvrdzujete, že obal zásielky nebol porušený. Reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky v takom prípade už nie je možná.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na Vás prechádza zodpovednosť za náhodné zhoršenie, poškodenie či stratu tovaru.

4.5. Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na Vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady nepresiahnu  10, - Kč za každý deň trvania uskladnenia. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálnu sumu  500, - Kč alebo výšku kúpnej ceny, ak je nižšia ako 500 Kč.

Ďalej máme v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu alebo e-mail. Na odstúpenie od zmluvy je možné využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia Vám bez zbytočného odkladu potvrdíme.

Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijako zdôvodňovať. 

5.2. Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá.

Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosť. Darček nám pošlite späť spoločne s vráteným tovarom.

5.3. Kedy sa od zmluvy odstúpiť nedá?

V súlade s § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od nasledujúcich zmlúv:

 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.


5.4. Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste povinní nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu. Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

 • kópiu dodacieho listu a daňového dokladu - faktúry, ak tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;
 • písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy a uvedenie čísla bankového účtu na ktorý chcete vrátiť hotovosť. Číslo svojho bankového účtu nám môžete zaslať na náš email alebo ho pridať k vrátenému tovaru. Do vyjadrenia uveďte adresu na doručovanie, telefón a e-mail.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu Vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

5.5. Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky Vám vrátime do 7 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť Vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Vedľa kúpnej ceny máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k Vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime Vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze Vám vrátime:

 • rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, alebo
 • spôsobom, aký budete požadovať;

Vedľa vyššie uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátiť aj zaslaním na Vami uvedený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety za podmienky, že Vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte Vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

5.6. Čo ak bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. Za tovar podstatne poškodený alebo zničený pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru (prípadne jej časť zodpovedajúcu vzniknutej škode). 

Ak zistíme, že Vami vrátený tovar je poškodený, alebo znečistený, máme voči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniknutej škody môžeme jednostranne započítať proti Vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru, tj. vrátená Vám bude čiastka znížená o vzniknutú škodu.

5.7. Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • technickou chybou bola na webovom rozhraní uvedená úplne zjavná chybná cena tovaru (článok 2.5 týchto obchodných podmienok);
 • tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
 • plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme Vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči Vám účinné okamihom, kedy je Vám doručený.

Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, vrátime Vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám pre tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu. Peniaze vrátime do siedmich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

6. GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

6.1. Môžete požadovať vrátenie peňazí, aj ak nemáte právo na odstúpenie od zmluvy alebo právo plynúce z reklamácie?

Aj v prípade, že nemáte právo na odstúpenie od zmluvy podľa článku 5 týchto obchodných podmienok (tj. hlavne ak uplynula lehota na odstúpenie od zmluvy či ak nie ste spotrebiteľom) či právo plynúce z reklamácie, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom e-mailovej správy a požiadať nás o vrátenie celej kúpnej ceny, tj. ceny tovaru vrátane nákladov na dopravu tovaru k Vám. Berte však prosím na vedomie, že sa týmto k vráteniu peňazí v takom prípade nijak nezaväzujeme, nie sme k nemu povinní a že vrátenie peňazí v takom prípade vyžaduje náš súhlas a teda vzájomnú dohodu.

6.2. V akých prípadoch na vrátenie peňazí nepristúpime?

Berte prosím na vedomie, že na Vašu žiadosť o vrátenie peňazí podľa článku 6.2 nepristúpime najmä pokiaľ:

-ste nás o to požiadali neskôr ako po 6 mesiacoch odo dňa prevzatia tovaru;

-žiadate o vrátenie peňazí za viac ako 1 ks tovaru (tj. za viac ako jedno balenie).

Zároveň si vyhradzujeme právo na Vašu žiadosť o vrátenie peňazí nepristúpiť, bez toho, aby bol naplnený niektorý z vyššie uvedených dôvodov.

6.3. Ako a kedy Vám vrátime peniaze?

Ak na vrátenie peňazí pristúpime (o čom Vás budeme v primeranom čase informovať e-mailom), vrátime Vám kúpnu cenu tovaru najneskôr do 7 dní odo dňa, keď nám bude doručený na našu doručovaciu adresu dosiaľ nespotrebovaný tovar či prípadne len obal tovaru (fľaštička).

Peniaze Vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich od Vás prijali, alebo spôsobom, aký budete požadovať. Popri týchto spôsoboch Vám môžeme peniaze vrátiť vždy aj zaslaním na Vami uvedený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny.

6.4. Aký je vzťah tohto článku 6 k článku 5 týchto obchodných podmienok a k Vaším právam pri reklamácii?

Berte prosím na vedomie, že Vaše právo na odstúpenie od zmluvy podľa článku 5 týchto obchodných podmienok ani Vaše práva vyplývajúce z reklamácie nie sú celým článkom 6 týchto obchodných podmienok nijako dotknuté.

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s našim Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne zoznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k Vašej spokojnosti.

8. ZÁVEREČNÉ ÚSTANOVENIA

8.1 Aké oprávnenie máme k výkonu našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?

K predaju tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu. Predaj tovaru bol riadne oznámený Ministerstvu poľnohospodárstva a Ministerstvu zdravotníctva.

Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Česká obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/), v prípade potravinárskeho tovaru Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (http://www.szpi.gov.cz). Česká obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajuje aj ich záujmové združenie a iné subjekty na ich ochranu.

8.2. Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na orgány uvedené v článku 8.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania, ani žiadne také nedodržiavame.

8.3. Čo by ste ešte mali vedieť?

Upozorňujeme, že tovar predávaný prostredníctvom nášho e-shopu, vzhľadom k jeho povahe a vlastnostiam, môže byť predaný iba osobám starším ako 18 rokov.

Kúpou tovaru potvrdzujete, že netrpíte žiadnym závažným ochorením, ani neužívate lieky. Kúpou tovaru zároveň potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami jeho použitia a plne chápete potenciálne nebezpečenstvo, ktoré hrozí pri nesprávnom zaobchádzaní s tovarom. Taktiež sa zaväzujete oboznámiť s podmienkami používania tovaru a nebezpečenstvami hroziacimi pri ich nesprávnom užívaní všetky ďalšie osoby, ktoré s týmto tovarom môžu prísť do styku.

Ďalej potvrdzujete, že sa pri použití tovaru budete riadiť návodom na použitie, ktorý je dostupný na webovom rozhraní.

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby.

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď zaslaním e-mailu, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany Vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke alebo vo Vašom užívateľskom účte.

V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac blíži neplatnému, neúčinnému alebo nepoužitelnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné len písomnou formou.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2017

Podmienky použitia webového rozhrania

Nachádzate sa na webovom rozhraní www.kotvicnikforte.sk (ďalej len "webové rozhranie"), ktoré prevádzkuje naša spoločnosť

Pharmatica Trade s.r.o., se sídlem Dělnická 4898/1a, 58601 Jihlava, Česká republika

IČO: 28799208

DIČ: CZ28799208

zapísaná v obchodnom registri  vedenom pri Krajskom súde v Brne, oddiel  C, vložka 100387

Adresa na doručovanie: Pharmatica Trade s.r.o., se sídlem Dělnická 4898/1a, 58601 Jihlava, Česká republika

Kontaktný e-mail:   info@kotvicnikforte.sk

Vezmite, prosím, na vedomie, že pri používaní webového rozhrania je nutné sa riadiť ďalej uvedenými pravidlami, ktoré vymedzujú a upresňujú podmienky používania všetkých funkčných súčastí webového rozhrania.

1. Ochrana osobných údajov

Pri vyplnení objednávky nám poskytujete niektoré Vaše osobné údaje. Ďalej pri užívaní webového rozhrania dochádza k získavaniu, uchovávaniu a spracovávaniu ďalších údajov, ku ktorým máme prístup. Zadaním osobných údajov a užívaním webového rozhrania súhlasíte so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v ďalej uvedenom rozsahu a na ďalej uvedeným účelom, a to až do doby vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracovaním.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri nakladaní s osobnými údajmi preto postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov (ďalej len "ZOOÚ") v znení neskorších predpisov.

1.1. Čo sú osobné a ďalšie údaje?

Osobné údaje sú tie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujete v rámci vyplnenia objednávky. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Osobnými údajmi sú najmä, ale nie výlučne, meno a priezvisko, fotografie, dátum narodenia, e-mailová adresa a adresa bydliska alebo telefónne číslo.

Ďalšie údaje, ktoré získavame automaticky v súvislosti s využívaním webového rozhrania, sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, doba a počet prístupov na webové rozhranie, informácie získané pomocou súborov cookies a ďalšie podobné informácie. Upozorňujeme, že tieto ďalšie údaje môžeme získavať bez ohľadu na to, či na webovom rozhraní nakupujete alebo nie.

1.2. Ako využívame osobné a ďalšie údaje?

Prostredníctvom osobných a ďalších údajov Vám predovšetkým umožňujeme prístup čo najjednoduchšieho používania webového rozhrania.

Údaje môžu byť použité na zlepšovanie našich služieb, a to vrátane využívania analýzy správania používateľov webového rozhrania.

Údaje môžu byť využité k obchodným a marketingovým účelom, tj. k vedeniu databázy používateľov webového rozhrania a na ponúkanie tovarov a služieb, a to po dobu neurčitú. Odoslaním objednávky súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení všetkými elektronickými prostriedkami.

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať formou e-mailu na našu kontaktnú e-mailovú adresu.

1.3. Ako spravujeme a spracovávame Vaše osobné údaje?

Naša spoločnosť je správcom osobných údajov v zmysle ZOOÚ, a je vedená v registri na Úrade pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom 67012/001.

Spracovaním Vašich osobných a ďalších údajov môžeme poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.

Osobné aj ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

1.4. Komu odovzdávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru. Takýmto osobám sú Vaše osobné údaje odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný na doručenie tovaru.

1.5. Aké sú Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi?

Máte právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na informácie o ich spracovaní (informácie o účele spracovania, informácie o zdrojoch týchto údajov a informácie o príjemcovi). Tieto informácie Vám budú bez zbytočného odkladu poskytnuté na požiadanie. Ďalej máte právo na opravu osobných údajov a ďalšie zákonné práva k týmto údajom.

Na základe Vašej písomnej žiadosti odstránime Vaše osobné údaje z databázy.

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť alebo spracovateľ osobných údajov vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore so zákonom, môžete:

 • požiadať nás alebo spracovateľa o vysvetlenie;
 • požiadať, aby sme my alebo spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Pri ochrane Vašich osobných údajov Vám pôjdeme maximálne v ústrety. Pokiaľ však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté Vaše oprávnenie obrátiť sa so svojim podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Za poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov môžeme požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz).

Naša spoločnosť i prípadní spracovatelia osobných údajov majú sídlo v Českej republike.

2. Google Analytics a soubory cookie

Webové rozhranie používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len "Google").

2.1. Čo je služba Google Analytics?

Služba Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými do počítača každého návštevníka webového rozhrania, a ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webového rozhrania.

Informácie vygenerované súborom cookies o užívaní stránky (vrátane IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Google bude užívať tieto informáciie na účely vyhodnocovania používania webového rozhrania a vytváranie správ o aktivite jeho používateľov, určených pre nás a pre užívanie internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať IP adresu subjektu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii.

Používaním webového rozhrania súhlasíte so spracovaním údajov o Vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely uvedené vyššie.

2.2. Môžete ukladanie súborov cookies vo svojom počítači nejako zabrániť?

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania. 

3. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie), vrátane programového vybavenia webového rozhrania a týchto podmienok, je chránený našim autorským právom a môže byť chránený ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez súhlasu našej spoločnosti či držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či úplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní. 

Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. 

3.1. Akými spôsobmi budeme pri porušení autorských práv postupovať?

Pri nerešpektovaní vyššie popísaného zákazu budeme postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Zb., autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Naša spoločnosť ako držiteľ autorských práv má najmä právo domáhať sa, aby bolo od zásahov do našich autorských práv upustené, a požadovať stiahnutie neoprávnených kópií chráneného obsahu.

Ďalej máme právo požadovať primerané zadosťučinenie za spôsobenú ujmu.

4. Ostatné vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania

4.1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a na presmerovanie na webové stránky tretích subjektov. 

4.2. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, tj. predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém, a ďalej nesmiete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla Vám alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie a užívať webové rozhranie alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

4.3. Nemôžeme Vám zaručiť neprerušovaný prístup na webové rozhranie, ani nezávadnosť a bezpečnosť webového rozhrania. Nezodpovedáme za škodu spôsobenú pri realizácii prístupu a používania webového rozhrania, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na webovom rozhraní, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou webového rozhrania, počítačovými vírusmi, škodou v dôsledku straty dát, zisku alebo neoprávneného prístupu k prenosu a dátam.

4.4 Ak sa pri užívaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť Váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť našej spoločnosti škodu, ktorá Vašiam konaním podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Tieto podmienky použitia sú platné a účinné od 1.1.2017

Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu kotvicnikforte.sk od našej spoločnosti
Pharmatica Trade s.r.o., se sídlem Dělnická 4898/1a, 58601 Jihlava, Česká republika
IČO: 28799208
DIČ: CZ28799208
zapísanej v obchodnom registri vedenom pri Krajskom súde v Brne, oddiel  C, vložka 100387
Adresa na doručovanie: Pharmatica Trade s.r.o., se sídlem Dělnická 4898/1a, 58601 Jihlava, Česká republika
Kontaktný e-mail:   info@kotvicnikforte.sk

1. Za aké vady tovaru zodpovedáme?

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar:

 • má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dohodnuté, ktoré opisujeme alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy
 • je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a
 • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.


Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Spotrebiteľom ďalej zodpovedáme za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe. Ak nie ste spotrebiteľom, nie je Vám záruka za akosť poskytovaná. Článok 2 sa vzťahuje len na spotrebiteľa.

2. Aká je záručná doba?

Pri spotrebnom tovare je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní alebo v dokumentoch priložených k tovaru stanovená dlhšia záručná doba.

Ak je na tovar uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, trvá záručná doba do takého dátumu. 

3. Aké práva z chybného plnenia máte?

U odstrániteľnej vady na doteraz nepoužitom výrobku môžete namiesto odstránenia vady požadovať výmenu chybného výrobku za bezchybný, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako tovar bez chyby, máte právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
Právo na primeranú zľavu máte aj v prípade, že nie sme schopní dodať Vám novú vec bez vád, alebo v prípade, že nenastolíme nápravu v primeranom čase, alebo že by Vám zjednanie nápravy spôsobovalo značné ťažkosti.
Právo odstúpiť od zmluvy alebo právo požadovať dodanie novej veci nemáte v prípade, že nemôžete tovar vrátiť v stave, v akom ste ho dostali (s výnimkou prípadov ustanovených zákonom).

4. Keď nemožno práva z chybného plnenia uplatniť?

Práva z chybného plnenia Vám nenáležia, ak:

 • ste o vade pred prevzatím veci vedeli;
 • ste vadu sami spôsobili;
 • uplynula záručná doba.

Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

 • opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním;
 • chyby spôsobené nesprávnym užívaním tovaru, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním. 

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedáme za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
Nezodpovedáme za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovare, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovaru, prípadne nedbalosťou.  

5. Ako postupovať pri reklamácii?

Reklamáciu v našej spoločnosti uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia chyby.
Reklamáciu možno uplatniť nasledujúcim spôsobom:

 • pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne.  
 • reklamovaný tovar doručíte (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme) na našu doručovaciu adresu.
 • pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. 
 • k tovaru je vhodné priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom chyby a návrhom na spôsob riešenia reklamácie. Nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt chyby a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci. 
Doručené reklamácie vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie Vám vystavíme písomné potvrdenie.
V prípade spornej reklamácie rozhodneme o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 1.1.2017