REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu kotvicnikforte.sk od našej spoločnosti

Pharmatica Trade s.r.o., se sídlom Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré město, Česká republika

IČO: 28799208

DIČ: CZ28799208

zapísanej v obchodnom registri vedenom pri Krajskom súde v Brne, oddiel  C, vložka 100387

Adresa na doručovanie: Pharmatica Trade s.r.o., P.O. Box 3, 586 01  Jihlava, Česká republika

Kontaktný e-mail:   info@kotvicnikforte.sk

1. Za aké vady tovaru zodpovedáme?

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar:

má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dohodnuté, ktoré opisujeme alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy

je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a

vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Spotrebiteľom ďalej zodpovedáme za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe. Ak nie ste spotrebiteľom, nie je Vám záruka za akosť poskytovaná. Článok 2 sa vzťahuje len na spotrebiteľa.

2. Aká je záručná doba?

Pri spotrebnom tovare je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní alebo v dokumentoch priložených k tovaru stanovená dlhšia záručná doba.

Ak je na tovar uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, trvá záručná doba do takého dátumu. 

3. Aké práva z chybného plnenia máte?

U odstrániteľnej vady na doteraz nepoužitom výrobku môžete namiesto odstránenia vady požadovať výmenu chybného výrobku za bezchybný, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako tovar bez chyby, máte právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Právo na primeranú zľavu máte aj v prípade, že nie sme schopní dodať Vám novú vec bez vád, alebo v prípade, že nenastolíme nápravu v primeranom čase, alebo že by Vám zjednanie nápravy spôsobovalo značné ťažkosti.

Právo odstúpiť od zmluvy alebo právo požadovať dodanie novej veci nemáte v prípade, že nemôžete tovar vrátiť v stave, v akom ste ho dostali (s výnimkou prípadov ustanovených zákonom).

4. Keď nemožno práva z chybného plnenia uplatniť?

Práva z chybného plnenia Vám nenáležia, ak:

ste o vade pred prevzatím veci vedeli;

ste vadu sami spôsobili;

uplynula záručná doba.

Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním;

chyby spôsobené nesprávnym užívaním tovaru, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedáme za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Nezodpovedáme za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovare, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovaru, prípadne nedbalosťou.

5. Ako postupovať pri reklamácii?

Reklamáciu v našej spoločnosti uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia chyby.

Reklamáciu možno uplatniť nasledujúcim spôsobom:

pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne.

reklamovaný tovar doručíte (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme) na našu doručovaciu adresu.

pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu.

k tovaru je vhodné priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom chyby a návrhom na spôsob riešenia reklamácie. Nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt chyby a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci. 

Doručené reklamácie vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie Vám vystavíme písomné potvrdenie.

V prípade spornej reklamácie rozhodneme o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 1.1.2023